Hlavny banner

Prvé vyšetrenie novorodenca vykonávame v domácom prostredí po príchode mamičky s dieťatkom domov. Prevezmeme prepúšťaciu správu z novorodeneckého oddelenia.

Lekár vyšetrí dieťatko a poučí matku v spolupráci so zdravotnou sestrou:

  • o nevyhnutnosti dojčenia,
  • o správnej životospráve dojčiacej matky,
  • o význame pitného režimu,
  • o nevyhnutnosti odpočinku pre matku po pôrode,
  • o základnom vybavení domácej lekárničky pre drobčeka,
  • o správnej aplikácii ortopedických nohavičiek,
  • o správnom postupe pri kúpaní dieťatka, ak treba, aj s praktickou ukážkou,
  • odovzdáme matke základné údaje o termínoch poradne a najbližšej návšteve ambulancie,
  • poskytneme matke dôležité telefónne čísla a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Aspoň v základných črtách uvádzame termíny poradní a orientačný psychomotorický vývoj dieťatka v danom období. Musíme podotknúť, že sa stále rozprávame o živej bytosti, ktorú nemožno naprogramovať podľa našich predstáv. Preto sú nasledujúce informácie iba orientačné, každé dieťa je indivíduum a tak k nemu musíme aj pristupovať.

Preventívna prehliadka vo veku 4 týždňov

Dieťa pohľadom sleduje hračku umiestnenú priamo pred očami, sleduje visiacu hračku len v strednej línii, hračku vloženú do ruky ihneď vypustí. V oblasti hrubej motoriky — pri posadení do sedu hlava klesá dopredu, prítomné v prevahe šijové a symetrické reflexy, v polohe na brušku hlavičku na chvíľku dvíha od podložky. V oblasti jemnej motoriky — obe ruky drží pevne v pästičku, ak sa dotkneme predmetom dlane, zatvára ju. Reč — hrdelné zvuky; neurčitý, nepriamy pohľad, sleduje tvár vyšetrujúceho s klesajúcou aktivitou.

Preventívna prehliadka vo veku 8 týždňov

Dieťa pohľadom sleduje hračku, ak je v strednej línii nad hrudníkom, visiacu hračku sleduje aj mimo strednej línie, hračku vloženú do ruky udrží krátky čas. V oblasti hrubej motoriky — pri priťahovaní do sedu sa snaží udržať hlavu vzpriamenú. Ak dieťa v polohe na brušku vyzdvihneme horizontálne, hlava neklesá, v polohe na brušku opakovane dvíha hlavičku od podložky v rozpätí 45 stupňov. V oblasti reči a vnímania okolia má pozorný výzor, bystrý pohľad, trvalý pohľad, tvorí samostatné hlásky „ach, eh, uh“. Zasmeje sa, keď k nemu hovoríme, očami sleduje vyšetrujúceho.

Preventívna prehliadka vo veku 10–11 týždňov

Dieťa sleduje zavesenú hračku kývajúcu sa pred ním, obzerá si zbežne hračku vloženú do ruky, pri pritiahnutí do sedu vzpriamuje hlavu, hlavu drží symetricky s telom, má voľne otvorené dlane, aktívne uchopí hračku do ruky. Snaží sa nadviazať rečový kontakt, vedome sa usmieva. Pri tejto poradni sa s rodičmi rozprávame o možnostiach očkovania a možnej škále očkovaní.

Preventívna prehliadka vo veku 3 mesiacov

Okamžite si všimne hračku umiestnenú v strede zorného poľa, berie hračky a ruky do úst a pozoruje ich. Pri pritiahnutí do sedu vzpriamuje hlavičku, v polohe na brušku vytrvalo drží hlavu v rozpätí 45 stupňov, opiera sa o predlaktia, má voľne otvorenú a zatvorenú ruku, aktívne uchopí hračku do ruky, hrkúta si, nahlas sa smeje. Sleduje vyšetrujúceho. V tomto období očkujeme dieťa proti infekčným ochoreniam podľa platného očkovacieho kalendára SR. Od r. 2009 očkujeme štandardne v 3. mesiaci proti týmto ochoreniam: diftéria, tetanus, pertussis, hemofilové invazívne infekcie, detská obrna, hepatitída B, pneumokokové invazívne ochorenia. Nadštandardne podľa požiadania rodičov očkujeme dieťa proti rotavírusovým infekciám.

Preventívna prehliadka vo veku 5 mesiacov

Siaha na hračku zavesenú alebo položenú na stole, obzerá si hračku v ruke, v polohe na chrbte vedie hračku rukou do úst, sleduje hračku zavesenú aj mimo stredu zorného poľa. V oblasti hrubej motoriky — v sede drží hlavu vzpriamenú, prevažuje symetrický postoj, na bruchu dvíha hlavu o 90 stupňov a hľadí priamo dopredu, na brušku škriabe povrch stola alebo postele, okrem hračky si všíma aj iné predmety. Hrá sa s vlastnými rukami. V oblasti reči — radosť prejavuje vysokými tónmi, výska. Poznáva veci ústami. V tomto období prebieha 2. preočkovanie, počas poradne sa zároveň vyšetruje moč a kontroluje sa jazvička po očkovaní proti TBC.

Preventívna prehliadka vo veku 7 mesiacov

Siaha a uchopuje hračku jednou rukou, prekladá hračku z ruky do ruky, v sede pohybuje hračkami hore-dole. V oblasti hrubej motoriky — v polohe na chrbte dvíha hlavu od podložky, sedí na tvrdej podložke, opiera sa o ruky, stojí s podporou pod ramenami. V oblasti jemnej motoriky siaha na omrvinky celou rukou, chytí si hračku a drží si ju na radiálnej strane dlane s 2. a 3. prstom. V oblasti reči hovorí mam-mam, tvorí skupiny hlások oh, oho, uh. Kladie si nohy do úst, ak leží na chrbte.

Preventívna prehliadka vo veku 9 mesiacov

Dvíha jednu alebo dve hračky, triafa hračkou v ruke hračku na stole. V oblasti hrubej motoriky na tvrdej podložke sedí viac ako 10 min., stojí s oporou a padá len pri postrčení. V oblasti jemnej motoriky — berie drobné predmety končekmi prstov, berie guľku palcom a ukazovákom. V oblasti reči napodobňuje kašeľ, hovorí baba, dada, pozná svoje meno.

Preventívna prehliadka vo veku 11 mesiacov

Hrá sa s hračkou vo vnútri pohára, kladie ju dovnútra a manipuluje s pohárom, berie malé hračky a skúma ich, dáva a vyberá hračky z krabice. V oblasti hrubej motoriky — lezie na rukách a nohách (štvornožky), stojí pri nábytku bez opory, striedavo uvoľňuje nôžky. V oblasti jemnej motoriky — chytá drobné predmety do končekov prstov. V oblasti reči — používa slová mama, baba, hovorí aj iné slová, reaguje na otázky, napr. kde je tik-tak. Na požiadanie podá hračku. Vykonáva sa 3. preočkovanie.

Preventívna prehliadka vo veku 13 mesiacov

Pri hre uprednostňuje jednu hračku pred druhou, pridržiava sa nábytku, chodí okolo nábytku. Chodí s oporou oboch rúk a balansuje. Kladie kocky na seba, zabáva sa. Napodobňuje jednoduché činnosti.

Preventívna prehliadka vo veku 15 mesiacov

Na požiadanie dá hračku do škatule a vyberá ju, napodobňuje písanie po mamke. V oblasti hrubej motoriky — chodí, zastaví sa, ak vstane, urobí niekoľko krôčikov, padá do sedu. Chytí dve malé hračky do ruky sám od seba. Pomáha obracať strany v knihe. Hľadá obrázok v knihe. V oblasti reči — vie aspoň 4–6 slov. Hrá sa s loptou s inou osobou, napodobňuje hádzanie, pomáha si lyžičkou pri jedle. Očkovanie vakcínou proti morbillám, mumpsu a rubeole. Možnosť doočkovania kombinovanou vakcínou aj proti varicelle (ovčie kiahne).

Používame súbory cookies
Webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov, presnejšie cieliť reklamu a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.